معرفی دوره:

 امروزه فناوری اطلاعات در بانک ها نقش مهمی در فرایندهای عملیاتی بانک داشته و ارائه خدمات و محصولات بانک مبتنی بر فرایندهای فناوری اطلاعات است. همان گونه که فناوری اطلاعات باعث تسهیل و ارتقای خدمات در بانک ها شده است ریسک های جدیدی بویژه در زمینه امنیت اطلاعات، هزینه های سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و نظارت بر فناوری اطلاعات مواجه نموده است. این دوره با معرفی مفاهیم، استانداردها، چارچوب و رویه های اجرایی به حسابرسی فناوری اطلاعات به نحوه اجرای ممیزی و حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها می پردازد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم و الزامات راهبری، ریسک و کنترل های فناوری اطلاعات
  • آشنایی با مفاهیم و الزامات حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها
  • آشنایی با چارچوبها، استانداردها و رهنمودهای حسابرسی فناوری اطلاعات
  • آشنایی با فرایند حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک
  • آشنایی با نحوه حسابرسی فرایندهای فناوری اطلاعات در بانک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

19 و 20 دی ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.200.000  ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.