معرفی دوره:

 مطابق استانداردهای حسابرسی داخلی ایران، حسابرسان داخلی باید تخصص لازم را در زمینه ریسک ها و کنترل های فناوری اطلاعات و حسابرسی فناوی اطلاعات را داشته باشند.

اهداف دوره:

  • آشنایی حسابرسان داخلی با راهبردی، ریسک و کنترل های داخلی فناوری اطلاعات
  • آشنایی با نحوه بکارگیری چارچوب COBIT5

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک و حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

10 و 11 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.200.000  ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.