معرفی دوره:

 در طی این دوره شرکت کننده ها از جنبه های نظری و عملی به نحوه ارتباط موثر و اثربخش با مشتریانی که به شعبه بانک به ویژه متصدیان امور بانکی مراجعه می نمایند پرداخته شده است.

اهداف دوره:

در طی این دوره با استفاده از روش های کارگاهی فراگیران با روش های کاملا عملی و کاربردی نحوه تعامل موثر و اثربخش با مشتریان به ویژه مشتریان بدقلق و ناراضی و عصبی آشنا شده توانایی های فردی خود در این زمینه را ارتقاء می دهند.

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 3 و 4 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,200,000ریال

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.