معرفی دوره:

نظر به اینکه تطبیق امری نوپا در عرصه بانکی می باشد، لذا این دوره بر آن است تا ضمن معرفی مبانی این موضوع و استانداردهای بین المللی، مسایل اجرایی را نیز تشریح نماید.

اهداف دوره:

آشنایی با کلیات موضوع تطبیق و موضوعات اجرایی آن

 

مخاطبان دوره:

کارشناسان بانک ها و مؤسسات اعتباری به ویژه در زمینه تطبیق، مبارزه با پولشویی، ریسک و واحدهای مرتبط

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

7 بهمن ماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و  صدور گواهینامه می باشد.