معرفی دوره:

 در این دوره، شرکت کنندگان با تحلیل عملکرد مالی در شعب و سرپرستی های شعب  آشنا می شوند. توانمندی در این دانش باعث خواهد شد شرکت کنندگان دوره با بهره برداری از مهارت های ادراکی و انسانی، بر مهارت های فنی خود افزوده و در مسئولیت فعلی از آن بهره مند شوند  و همچنین در مسیر شغلی خود بویژه در مناصب بالای سازمانی از آن عملکرد مطلوبتری داشته باشند. آشنایی با تحلیل عملکرد مالی سرپرستی های شعب و ارتباط آن با اهداف و برنامه های اصلی سازمان، باعث درک مسایل و چالش های سازمانی شده و منجر به هماهنگی بین طبقات شغلی و افزایش هم افزایی و کارایی خواهد شد. در دوره مذکور توانایی شرکت کنندگان، با استفاده از افته هایی در عملکرد مالی سرپرستی ها برای  ارزیابی نسبت های مالی کاربردی افزایش می یابد.

 اهداف دوره:

  • تحلیل عملکرد مالی سرپرستی ها ی شعب
  • آشنایی شرکت کنندگان دوره با صورت های مالی
  • ارتباط صورت های مالی اصلی با گزارش های مالی در سرپرستی ها
  • بیان اهمیت صورت های مالی بانک ها از دید کلیه ذینفعان و مسئولیت خطیر سرپرستی های شعب
  • توجه به نقش و اهمیت عملکرد مالی سرپرستی های شعب در چرخه عمر سازمانی ارتباط با بهره وری نیروی انسانی
  • توانمندی در ارزیابی عملکرد مالی بانک و کمک به مدیران  برای برنامه ریزی های اقدامات آتی

مخاطبان دوره:

معاونین و رؤسای شعب، حوزه ها و مناطق

پیشنیاز دوره:
 
آشنایی با حسابداری ، بانکداری داخلی 1 و 2

مدت دوره: 32 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 2 دی الی 28 بهمن ماه
یکشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر  5,500,000 ریال

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد