معرفی دوره:

 امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است.

  بر اساس اصل پارتو، 20 درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل می دهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژی های مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص، در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. بر همین اساس در این دوره سعی می شود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری شرکتی بر اساس الگوی بانکداری جامع، معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، مراحل پیاده سازی  بانکداری شرکتی و نحوه فعالیت بانکداری شرکتی به صورت کامل تشریح گردد.

اهداف دوره:

  • آشنایی فراگیران با ضرورت های تغییر در مدل کسب و کار بانک ها
  • تغییر رویکرد فراگیران از رویکرد بانکداری سنتی به بانکداری نوین
  • آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری جامع و دسته بندی های آن
  • آشنایی با مفاهیم و تعاریف بخش های مختلف بانکداری جامع (اختصاصی، شرکتی، تجاری، خرد و ...)
  • آشنایی فراگیران با مدل بانکداری جامع و جایگاه بانکداری شرکتی در آن
  • معیارها و شاخص های بخش بندی مشتریان، نحوه شناشائی و تعیین مشتریان شرکتی
  • آشنایی با مراحل و فازهای پیاده سازی بانکداری شرکتی
  • توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان با ارزش (دقت، سرعت، کیفیت)
  • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی، ماموریت و رویکرد بانکداری شرکتی
  • آشنایی فراگیران با نحوه ارزش گذاری این مشتریان شرکتی در قالب حجم رابطه و درآمدزایی آنها

 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ستادی بانک ها، کارکنان دوایر مدیریت های شعب مناطق، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و متصدیان امور بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز


مدت دوره:
16 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

16 الی 25 دی ماه
 یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,400,000 ریال

  

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.