معرفی دوره:

 در این رویکرد، مقررات و رهنمودهای احتیاطی مقام ناظر یا بانک مرکزی به منظور شناسایی، اندازه گیری، کنترل و کاهش ریسک ها و همچنین ایجاد یک رویکرد آینده نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه کسب و کار بانک ها تهیه و ارایه می گردد. بنابراین، یکی از روش ها و ابزارهای مربوط به این رویکرد که برای مدیریت موثر ریسک بسیار حائز اهمیت بوده و دربرگیرنده روش های مختلفی برای اجرا است روش آزمون بحران می باشد این آزمون یک ابزار تکمیلی در کنار دیگر ابزارهای مدیریت ریسک بوده که میزان سرمایه مورد نیاز مؤسسات اعتباری برای رویارویی ایمن با شوک های مختلف مثلاً شوک اعتباری یا نقدینگی و پوشش زیان های ناشی از وقوع این شوک ها را تعیین کرده و بنابراین به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور در شرایط وقوع شوک و بحران کمک شایانی می کند.

اهداف دوره:

  • آشنایی با مفاهیم مدیریت ریسک، ثبات و سلامت بانکی و آزمون بحران؛ جایگاه آزمون بحران در مقررات احتیاطی؛ نحوه انجام آزمون بحران و مزایای آن.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ریسک، کمیته ریسک، کمیته دارایی - بدهی و سایر کارکنان به تشخیص بانک

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


زمان تشکیل کلاس :

 6 دیماه
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,600,000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.