معرفی دوره:

 این دوره برآن است که بتواند با ارائه راهکارهای مناسب ضمن حفظ و نگهداری از منابع انسانی و جلوگیری از به انحراف رفتن این منابع با ارائه روشهای مناسب نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های بانک را به شرکت کنندگان ارائه نماید.

 

اهداف دوره:

  • آشنائی با نحوه صحیح بازرسی در بانک
  • ارائه روش های نوین بازرسی برای خدمات نوین بانکی

مخاطبان دوره:

بازرسان شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 11 دی الی 30 بهمن ماه
 سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، نهار و صدور گواهینامه می باشد.