چاپ
دسته: دوره های تخصصی آموزش حرفه ای
بازدید: 1689

معرفی دوره:

 اصول و آداب رفتار در داخل و در صحنه بین الملل

 اهداف دوره:

ارتقای توانمندی شرکت کنندگان در مراودات، ارتباطات و مذاکرات داخلی و بین المللی

 مخاطبان دوره:
مدیران وکارشناسان ارشد بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری:
17 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.