معرفی دوره:

 امروزه در ادبیات، مدیریت مفهوم اثربخشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده عصاره برنامه ریزی و موفقیت در عرصه های مختلف به شمار می آید. نقش روسای شعب در تحقق اهداف از پیش تعیین شده( اثربخشی)در نظام بانکی ایران نقشی بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. بر این اساس نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی ما شعبه محور است. از دیدگاه استراتژیک می توان شعبه بانک ها را به عنوان واحدهای استراتژیک کسب و کار (SBU) در نظر گرفت و با مدیریت اثربخش منابع و مصارف مسیرهای دستیابی به اهداف را به شکلی اثربخش طی نمود. در این میان داشتن شم کسب و کار بانکی در کنار ارتقای مهارت های مدیریتی و ارتباطی می تواند روسای شعب را در انجام وظایف مربوطه موفق بدارد.

اهداف دوره:

  • آشنایی با شم کسب وکار بانکی و شناخت 360 درجه از فضای کسب و کار بانکی
  • تبیین نقش استراتژیک رئیس شعبه در موفقیت بانک
  • آشنایی با مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی
  • معرفی جدیدترین تکنیک های پرزنتیشن فروش خدمات بانکی
  • آشنایی با فنون مذاکره اثربخشی در جذب و تخصیص منابع بانکی
  • چگونگی مدیریت اثربخش منابع و مصارف در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

مخاطبان دوره:

روسای شعب کلیه بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره:
فاقد پیشنیاز

مدت دوره:  8 ساعت

تاریخ برگزاری:
15 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 2.400.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.