معرفی دوره:

 یکی از مهمترین اسناد بین‌المللي در خصوص مديريت ريسک و کفايت سرمايه در بانک‌ها، سند موسوم به سند کفايت سرمايه بال II مي‌باشد. مهمترين بخش سند مذکور به مديريت ريسک اعتباري و محاسبه سرمايه پوششي مورد نياز در چارچوب استانداردهاي کميته بال براي اين نوع ريسک مي‌باشد که در اين راستا مدل‌هاي متفاوتي معرفي و بررسي مي‌شود.

اهداف دوره:

  • آشنايي اجمالي با سند کفايت سرمايه بال II
  • آشنايي با ريسک اعتباري بانک‌ها و محاسبه سرمايه پوششي موردنياز براي آن در چارچوب سند کفايت سرمايه بال II

مخاطبان دوره:

مديران ارشد، کارشناسان واحد اجرايي يا کميته ريسک، مدير ان و کارشناسان واحد اعتبارات و ساير اشخاص مرتبط

پیشنیاز دوره:فاقد پیشنیاز

مدت دوره:  16 ساعت

تاریخ برگزاری:
11 و 12 بهمن ماه 1396(از ساعت  8:30 الی 16:30)

هزینه دوره: 3.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.