معرفی دوره:

با گسترش فعالیت های بانکی و افزایش رقابت در بین بانک ها لزوم توجه به مشتریان و ارایه خدمات مطلوب آنها بسیار حایز اهمیت است، لذا بانک ها برای رسیدن به این اهداف و حفظ منافع و سودآوری پایدار خود راه حل را در بخش بندی فعالیت های خود بر اساس گروه مشتریان یافتند. از جمله خدمات بوجود آمده مبتنی بر گروه مشتریان  می توان از بانکداری شرکتی نام برد.

اهداف دوره:

  • تبیین شرایط، شیوه استقرار و خدمات ویژه بانکداری شرکتی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان اعتباری و امور شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

تاریخ برگزاری :

10 بهمن ماه  1396( از ساعت 8/30 الی 16/30)

هزینه دوره:2.400.000ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.