معرفی دوره:

ذخاير ارزي كشور، به عنوان يك دارايي ملي و ابزاري براي بانك مركزي جهت كنترل نرخ ارز، اجراي سياست هاي پولي و ارزي، بازپرداخت بدهي هاي ارزي و ارتقاي اعتبار بين المللي كشور محسوب مي شود. در مديريت ذخاير ارزي، اهدافي نظير امنيت، نقدشوندگي و حداكثر بهره برداري از بازده و كاهش هزينه هاي مربوطه مطرح است. حفظ ارزش ذخاير نيز از جمله مسائلي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. به همين دليل، استراتژي هاي مختلفي براي مديريت ذخاير ارزي وجود دارد كه در اين دوره به آن پرداخته مي شود.

   اهداف دوره:

  • آشنايي با اهداف و استراتژي هاي مديريت ذخاير ارزي

 محتوای دوره:

  • اهداف مديريت ذخاير
  • ابزارهاي سرمايه گذاري
  • مديريت ريسك پورتفوی
  • معيار پايه
  • تركيب ارزي ذخاير
  • مديريت بيروني ذخاير ارزي

 مشخصات مدرس دوره:

  • كارشناس ارشد اقتصاد توسعه
  • مدیر اسبق اداره مطالعات و سازمان های بین المللی

 مخاطبان دوره:

  كارمندان واحد ارزي بانك ها و موسسات اعتباری غیربانکی

پیشنیاز دوره: آشنايي با مفاهيم ارزي و بانكداري بين المللي

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26 آبان و 3 ،10 ، 17 و 24 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.