معرفی دوره:

از ویژگی های سیستم بانکداری بدون ربا آن است که بانک ها به عنوان شریک و سرمایه گذار عمل می کنند و در اجرای این ویژگی پس از اطمینان از ارزش اقتصادی طرح با اخذ تضمین و وثایق مناسب نسبت به اعطای تسهیلات اقدام بعمل می آورند. باتوجه به اینکه پایه های اساسی بانکداری بدون ربا بر مشخص بودن جهت مصرف، تسهیم سود و نظارت بر حسن اجرای قرارداد استوار است، ملاحظه می شود به علت اختلافات ناشی از نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بین بانک ها و مشتریان حجم زیادی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مرتبط با  دعاوی مشتریان بانکی است که به شیوه اعطای تسهیلات، اخذ وثایق و نظارت بانک ایراد داشته و ناچاراً موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری می نمایند به ترتیبی که برخی از شعب دادگاه ها در مجتمع‌های قضایی به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازند.

اهداف دوره:

 • آشنایی با فرآیند اخذ تسهیلات بانکی با مسایل حقوقی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و چالش های مرتبط با آن و نمونه‌هایی از دعاوی مطروحه در حوزه بانکی 
 • تقویت بنیه علمی و دانش عمومی مخاطبین درخصوص موضوعات پایه و کلیدی حقوق بانکی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی به دانش روز حقوقی جهت جلوگیری از دعاوی بطرفیت بانک

محتوای دوره:

 • دعاوی ابطال قراردادهای رهنی
 • دعاوی ابطال عملیات اجرایی
 • دعاوی ابطال شروط قراردادی
 • دعاوی مشتریان درخصوص نرخ سود مازاد
 • دعاوی مرتبط با ورشکستگی (متهد و ضامن)
 • دعاوی مربوط به تضمینات ( چک و سفته)
 • دعاوی مرتبط با خسارت تاخیر تادیه

 مشخصات مدرس دوره:

 • 27سال سابقه معاونت اداره حقوقی بانک
 • 25 سال سابقه تدریس و 12 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: مسئولين دواير اعتباري و وصول مطالبات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 6 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 و 14 آذر

ساعت 9  الی 12

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.