معرفی دوره:

 در این دوره مخاطبین با کلیات مفهوم ریسک، انواع ریسک های نظام بانکی(بصورت بسیار فشرده) و ریسک شهرت به نحو تفصیلی آشنا می گردند. همچنین فراگیران با منشاءهای مختلف ریسک شهرت و نحوه مدیریت آن در سطح خرد و کلان و سیستمی و غیر سیستمی آشنا می شوند.

در طی دوره حداقل یک مورد ریسک شهرت تجربه شده در نظام بانکی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 اهداف دوره:

 • ارتقاء دانش تجربی فراگیران در خصوص ریسک شهرت سازمانی و نحوه برخورد با آن در سطح خرد و کلان سازمان

 محتوای دوره:

 • مفاهیم ریسک
 • انواع ریسک در نظام بانکی
 • شهرت و اهمیت آن در نظام بانکی
 • ریسک شهرت در نظام بانکی
 • منشاءهای بروز ریسک شهرت در نظام بانکی
 • انواع ریسک های شهرت
 • راه کارهای مدیریت ریسک شهرت
 • بررسی موردی- ریسک شهرت رخداده در بانک ...

 مشخصات مدرس دوره:

 • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
 • عضو محترم شورای پول و اعتبار
 • مولف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی
 • مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و صرافی ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

19، 21، 26 و 28 مهر و 3 آبان

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر ساعت 9,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.