معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی با فرایند و نحوه انجام حسابرسی رعایت و نحوه گزاشگری موارد عدم رعایت به ارکان راهبری بانک ها برگزار می گردد.

هدف دوره:

  • آشنایی واحد های نظارتی بانک با نحوه حسابرسی رعایت و گزارشگری موارد عدم رعایت به ارکان راهبری بانک
  • آشنایی با اهم قوانین، مقررات  و الزامات حاکم بر محیط کسب کار بانک به ویژه الزامات 26 گانه بانک مرکزی

محتوای دوره:

  • آشنایی واحد های نظارتی بانک با نحوه حسابرسی رعایت و گزارشگری موارد عدم رعایت به ارکان راهبری بانک
  • آشنایی با اهم قوانین، مقررات و الزامات حاکم بر محیط کسب کار بانک به ویژه الزامات 26 گانه بانک مرکزی ج.ا.ا
  • نحوه ارتباط و یکپارچگی واحدهای نظارتی بانک در  انجام حسابرسی رعایت با بکارگیری  مدل سه خط دفاعی
  • استفاده از مدل چارچوب یکپارچه کنترل داخلیCOSO و مدل قابلیت بلوغ سازمانی در حسابرسی رعایت

مشخصات مدرس دوره:

  • دکتری اقتصاد
  • 5 سال سابقه کار در حوزه نظارت
  • مدرس موسسه عالی تموزش بانکداری ایران

مخاطبان دوره: کلیه واحدهای نظارتی و مدیریت های شعب

پیشنیاز دوره: حسابرسی بانکی

مدت دوره: 20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 4 ،11 ،18 و 25  آذر و 2 دی

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 9.500.000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.