معرفی دوره:

برای شناسایی و بهبود جریان ارزش آفرینی در بانک ها به استقرار رویکرد ارزش آفرینی نیازمندیم. مدیریت مبتنی بر خلق ارزش با شناسایی کانون‎ ها و محر‎ک ‎های ارزش ‎آفرینی و بکار بستن ابتکارات ارزش ‎آفرینانه و ارزیابی جریان‎ های ارزش ‎آفرینی، اصلی‎ ترین بستر را برای خلق و تحقق استراتژی ایجاد می‎ کند. استراتژی که جوهره اصلی آن ارزش‎ آفرینی است، حاوی مجموعه‎ ای از انتخاب‎ های اساسی است که هر بنگاه و شرکتی را در مدار ارزش ‎آفرینی حفظ می‎ کند. مدیریت مبتنی بر خلق ارزش ‎ (VBM)‎ دارای نگاه منسجمی به جریان ارزش ‎آفرینی در گستره سازمان است. این رویکرد تک تک عناصر سازنده و خالق ارزش و اتصالات و پیوندهای آن‎ ها را بصورت یکپارچه مدنظر قرار می‎ دهد. به عبارت دیگر مدیریت مبتنی بر خلق ارزش یک تصویر یکپارچه از جریان ارزش‎ آفرینی و چگونگی بهبود آن ارائه می‎ کند.

مدیریت مبتنی بر خلق ارزش برای ما توضیح می‎ دهد که یک سازمان چگونه در طول زمان  ارزش ‎آفرینی می‎ کند و چگونه می‎ تواند آن را بهبود بخشد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با سازوکار ارزش آفرینی در بانک ها
 • آشنایی با قیمت گذاری در بانک ها
 • آشنایی با رهبری ارزش در بانک ها

 محتوای دوره:

 • فرآیند خلق ارزش در بانک ها
 • مدل های کسب و کار و جایگاه آن ها در خلق ارزش
 • قیمت گذاری
 • قیمت گذاری انتقالی
 • ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی عملکرد با رویکرد خلق ارزش
 • نقش رهبری ارزش در بانک ها و تاثیرات آن بر جامعه
 • ساختارهای اطلاعاتی پشتیبان مدیریت ارزش

 مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناس ارشد ریاضی
 • 12 سال سابقه کار با سمت های کارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک بانک های کشور
 • 9سال سابقه تدریس و 5 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • مؤلف مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان مالی، اعتباری، برنامه ریزی و توسعه، مدیریت ریسک و مدیریت شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 20 و 27 آذر

ساعت 8:30 الی 14:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 7,500,000 ریال به صورت خالص

   

 دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.