معرفی دوره:

با توجه به نقش ارزنده‌ای که حسابرسی داخلی در ساختار و ارکان حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی در بانک‌ها دارد، ضرورت آموزش کاربردی جهت آشنایی پرسنل شعب با حسابرسی داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این دوره جهت آشنایی با اصول و مفاهیم حسابرسی داخلی، شامل آشنایی با مفاهیم کنترل های داخلی و شناسایی مسولیت های حسابرسی داخلی، مترتب بر فعالیت شعب، تدوین گردیده است.                                               

اهداف دوره:

 • ارتقا سطح دانش و مهارت پرسنل شعب بانک ها
 • آشنایی با ابعاد عملی حسابرسی داخلی
 • آشنایی با مفاهیم کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی در بانک ها و حاکمیت شرکتی، مطابق با الزامات و دستورالعمل های بانکی مرکزی.

محتوای دوره:

 • تعریف فرآیند و انواع کنترل‏ ها
 • تعریف کنترل های داخلی
 • نقش‏ها و مسئولیت های کنترل داخلی
 • مفاهیم و واژگان مرتبط با حاکمیت شرکتی
 • تعریف حسابرسی داخلی
 • دامنه فعالیت حسابرسان داخلی در شعب بانک‌ها، شامل بررسی اثربخش و کارآیی عملیات (اهداف عملیاتی) و رعایت قوانین و مقررات (اهداف رعایتی)

مشخصات مدرس دوره:

 • دکتری مدیریت دولتی
 • معاون طرح و برنامه و مشاور اجرایی مدیرعامل بانک
 • مؤلف مقالات متعدد

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب بانک ها

 پیشنیاز دوره:
آشنایی با مفاهیم حسابداری شعب و فرآیندهای عملیات بانکداری

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

دوشنبه ها از 24  آبان الی 29 آذر

ساعت 12 الی 16

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  10.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.