معرفی دوره:

تعدد قوانین مختلف و مشکلات اجرایی و قضایی باعث شده  تا همکاران سیستم بانکی در ارزیابی وثایق دچار ابهام بوده و بعضاً به دلیل عدم رعایت نکات ظریف حقوقی نه تنها مطالبات بانک به طور کامل وصول نگردد، بلکه پرونده اجرایی مدت های طویل بدون اقدام باقی مانده و  در برخی موارد ادعای اشخاص ثالث  (علیرغم  تملیک و واگذاری ملک  به برنده مزایده) منجر به ابطال تمام اقدامات قبلی گردد  و بعضاً منجر می شود تا پرونده تخلفات اداری ناخواسته برای همکار مربوطه ایجاد گردد. ضمن اینکه تنوع اراضی محل اجرای طرح ها اعم از اراضی مشاعی، واگذاری دولت، اوقافی و شرکت شهرک های صنعتی ایجاب می نماید تا رعایت نکات حقوقی اهمیت بیشتری یابد.

 در این دوره نکات کلیدی حقوقی در جهت تأمین حقوق بانک ها و موسسات اعتباری و کارکنان آنان در ارزیابی وثایق بانکی آموزش داده می شود.

اهداف دوره:

 • آموزش کارکنان درجهت ارزیابی بهتر وثایق از حیث رعایت مقررات و نکات کلیدی حقوقی به منظور حفظ حقوق بانک ها و کارکنان آن و وصول بهتر و سریعتر مطالبات

محتوای دوره:

 • ارزیابی اراضی مشاعی
 • اعیانی اراضی اوقافی
 • اراضی دولتی
 • اراضی شرکت شهرک های صنعتی
 • اراضی استیجاری
 • اماکن تجاری
 • حق آبه
 • سایر حقوق ارتفاقی

مشخصات مدرس دوره:

 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • رئیس کل مبارزه با پولشویی بانک
 • مشاور حقوقی مدیر عامل بانک
 • 25 سال سابقه تدریس
 • مؤلف کتب و مقالات متعدد

مخاطبان دوره: کارکنان اعتباری و حقوقی

پیشنیاز دورهآشنایی با سیستم بانکی از حیث روند پرداخت تسهیلات

مدت دوره: 12 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

1 ، 8 و 15 آذر

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  7.500.000  ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.