معرفی دوره:

 یکی از مفاهیم جدید پیش روی سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و خصوصی، فناوری اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به منظور تسریع در رسیدن به اهداف و جنبه های رقابتی بازار است که صاحبان و مدیران بخش های مختلف را تشویق به بکارگیری و توسعه سامانه های فناوری اطلاعات می نماید. از اینرو قسمت فناوری اطلاعات در هر سازمانی به عنوان مهمترین و حساس ترین بخش آن نهاد شمرده شده و آگاهی از چگونگی عملکرد این بخش از الزامات نظارتی به شمار می آید. بنابر این شناخت کلی از نقش فنآوری اطلاعات و چگونگی مدیریت ریسک آن از ضروریات دست اندرکاران  بانک ها می باشد.

اهداف دوره:

آشنایی با ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

محتوای دوره:

مفاهیم پایه مدیریت ریسک

هستی شناسی مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

محرک های ریسک فناوری اطلاعات

مدل ها و خطوط کسب و کار در بانکداری

روش ها و ابزارها

اندازه گیری و ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات

فرآیند تحلیل و تدوین سناریو

تفسیر نتایج

اشتباهات رایج

کنترل ها در ریسک فناوری اطلاعات

پایگاه داده های زیان های ناشی از ریسک فناوری اطلاعات

ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

استقرار مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

حاکمیت مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

نهاد ناظر مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

استانداردها و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

مباحث ویژه

 مشخصات مدرس دوره:

  • 11 سال سابقه کار با سمت های کارشناسی و مدیریتی در حوزه ریسک بانک های کشور
  • 8 سال سابقه تدریس و 3 سال سابقه همکاری با مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • کارشناس ارشد ریاضی
  • نگارنده مقالات متعدد در حوزه مدیریت ریسک

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان  مدیریت ریسک بانک ها، فناوری اطلاعات بانک ها، شرکت های پرداخت الکترونیک، حسابرسی داخلی بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 22 و 23  شهریور 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,900,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.