معرفی دوره:

 در اين دوره شركت‌كنندگان با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي آشنا مي‌شوند و دانش نظري و عملي لازم در مورد مسئوليت هاي اشخاصي كه كنترل، مديريت و پايش فعاليت هاي يك بانك يا مؤسسه مالي- براي حفظ منافع سهامداران، كاركنان و ساير ذينفعان- برعهده دارند و نحوه تقسیم وظایف ارکان مختلف سازمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. همچنین در این دوره به مقدمات استقرار حاکمیت شرکتی از بررسی آمادگی سازمان تا نقش هیأت مدیره و سلسله اقداماتی که در جهت استقرار حاکمیت شرکتی می بایست انجام پذیرد پرداخته می شود.

اهداف دوره:

آشنایی با مفاهيم، اصول و ضوابط حاكميت شركتي در بانك ها و مؤسسات مالي

محتوای دوره:

مروري كوتاه بر چگونگي پيدايش، چارچوب قانوني و اصول و ضوابط حاكميت شركتي

چگونگي پيدايش و اهميت حاكميت شركتي

مبانی حاكميت شركتي و تعریف آن

مدل های حاکمیت شرکتی و دلایل تنوع آن در کشورهای مختلف

بررسی و مورد کاوی: آیا حاکمیت شرکتی برای یک بانک در یک کشور در حال توسعه کاربرد دارد؟

اصول حاكميت شركتي برای بانک ها

ویژگی های حکمرانی و راهبری خوب

اصول حاكميت شركتي، ضوابط 14 گانه بازل و رهنود های بانک مرکزی

اصول IFSB حاكميت شركتي برای نهادهای مالی اسلامی

اصول OECD برای حاكميت شركتي در شرکت های دولتی

قوانین، مقررات و رهنمود های مرتبط با حکمرانی شرکتی در ایران

بررسی و موردکاوی: حاکمیت شرکتی در بانک دولتی هند و رسوایی مالی در بانک ملی استرالیا

شناسایی ظرفیت و اشتهای ریسک

وظایف هیات مدیره در راهبری استراتژیک بانک

راهبری و برنامه ریزی استراتژیک

مستندات و چارچوب  سیاست گذاری اشتهای ریسک و استراتژی 

بررسی و مورد کاوی: رسوایی شرکت انرون، چه چیزی فراتر از حکمرانی خوب برای سلامت سازمانها مورد نیاز است؟ 

معماری سازمانی بانک  برای انجام وظایف هیات مدیره در هدایت، کنترل و نظارت

مديران و ساختار هيأت مديره

کمیته های تخصصی و مشورتی هیات مدیره

تعامل مدیریت اجرایی و هیات مدیره

کنترل های داخلی و گزارشدهی

بررسی و مورد کاوی: بررسی شکست موسسه اعتباری میزان از منظر حکمرانی شرکتی

 بحث درباره مطالعات موردی و جمع بندی درس های حاصل از این بررسی ها برای هر بانک

  مشخصات مدرس دوره:

  • دکترای اقتصاد
  • سوابق مدیریتی در پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • مشاور بانک مرکزی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای مالی و بازرسی، مدیران امور شعب بانک ها

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

26 شهریور و 2 مهر 1399 

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.