معرفی دوره:

در طی این دوره فراگیران با منشأهای فشارهای عصبی، نحوه ی شناسایی عوامل فشارهای عصبی، مدیریت کوتاه مدت و بلند مدت این عوامل به صورت نظری و عملی آشنا می شوند.

 اهداف دوره:

  کمک به کارکنان نظام بانکی و سایر شرکت کنندگان در دوره در بهبود مستمر شرایط روحی و روانی و سبک سازی از فشارهای  عصبی به ویژه فشارهای ناشی از همه گیری کرونا ویروس

 محتوای دوره:

استرس(فشارهای عصبی) چیست و چه نشانه هایی دارد؟

منشأ های استرس

انواع بروزها و عوارض استرس، عوارض جسمی و روحی

فشارهای عصبی در محیط کار

نحوه سنجش میزان فشارهای عصبی در فرد

اپیدمی ها و وحشت عمومی از بیماری های فراگیر در محیط کار

نحوه مدیریت فشارهای عصبی

کارعملی

  مشخصات مدرس دوره: 

  • دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری
  • عضو محترم شورای پول و اعتبار
  • مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

23 و 30 مرداد و 6 شهریور 1399

ساعت 8:30 الی 14

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.