معرفی دوره:

صدور ضمانت نامه ريالي براي فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي در معاملات في مابين از اهميت به سزايي برخوردار است، بخصوص در فعاليت هاي پيمانكاري، البته اگر بانك ها بخواهند براي صدور ضمانت نامه هاي بانكي از قالبی يكساني استفاده كنند، قطعاً مطلوبيت اخذ ضمانت نامه براي ضمانت خواهان  فعال در بازار نسبت به ارائه ساير انواع تضامين به ذي نفعان كاهش پيدا مي كند، بنابراين لازم است صنعت بانكداري با نگاه حرفه اي اعتباري و نه نگاه حراس از اقدام ناآگاهانه و غير حرفه اي ناشي از ضمانت نامه هاي مطالبه شده و پرداخت نشده غير دقيق بعضي از همكاران كه ضمانت را به شكل تسهيلات تصميم گيري مي كنند، باعث شوند مطلوبيت اخذ ضمانت نامه ها براي ضمانت خواهان كاهش پيدا كند. فلذا براي يك تصميم خوب صدور ضمانت نامه كه قطعاً يك تصميم بسيار حرفه اي تر از تصميم اعطايي تسهيلات مي باشد، موجبات رضايت ضمانت خواه، امنيت ذي نفع و منافع بانك را بعنوان ضامن فراهم مي آورد، پس لازم است بانك ها ضمانت نامه را طور ديگري ببينند و شناخت و تصميم با تاملي براي صدور انواع آن بگيرند تا هر سه وجه يك ضمانت نامه به خواسته منطقي خود برسند.

 اهداف دوره:

توانمند سازي مخاطبين در شناخت انواع ضمانت نامه

برآورد ميزان برآيند مجموع ريسك هاي ناشي از اعتبار سنجي ضمانت خواه، ذي نفع، مستندات رابطه پايه و نوع ضمانت نامه بصورت تركيبي و به تبع آن، تصميم اعتباري (تعهداتي و نه تسهيلاتي)بسيار مهم و حرفه اي انتخاب نوع وثيقه هماهنگ با اين برايند

تحقق اهداف كسب درآمد به موقع غير مشاع، كم هزينه ترين منابع، سود مشاع مناسب، بازگشت منابع مصرفي كوتاه مدت و برند سازي چه در زمان صدور، تمديد و تقليل ضمانت نامه ها

 محتوای دوره:

طبقه بندي كلي ابزار هاي سياست هاي پولي(تسهيلات و تعهدات)

انواع تعهدات و رابطه حقوقي بانك و مشتري در اين خصوص

الزامات قانون ماليات ها، الزامات و فرصت هاي بانك در يك تصميم اعتباري

مهم ترين ضوابط ايجاد تعهدات

گروه بندي وثايق از منظر قابليت اتكاء و نكات اجباري براي توجه در هر گروه

ذي نفع واحد، اشخاص مرتبط و نسبت مالكانه و الزامات هريك در اتخاذ تصميمات اعتباري

تعريف ضمانت نامه بانكي و مراحل صدور آن به همراه نمودار

حداقل الزامات متني ضمانت نامه ها

ويژگي هاي ارزشمندي ضمانت نامه هاي بانكي براي هريك از طرفين آن

شناخت انواع ضمانت نامه هاي بانكي از نظر ماهيت و سررسيد بترتيب ريسك

انواع ضمانت نامه هاي متعارف بانكي و وجوه تمايز شناخت هر يك

شناخت مشخصه هاي موثر و نحوه محاسبه كارمزد ضمانت نامه ها

گروه بندي وثايق قابل قبول در صدور ضمانت نامه ها و تفاوت هاي هريك

تغييرات ضمانت نامه و الزامات هريك(ضبط، تقليل، تمديد و ابطال)

وجوه اشتراك و افتراق، ضمانت نامه و اعتبار اسنادي داخلي

نحوه امهال اعتباري مطالبات ناشي از ضمانت نامه

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  • 30 سال سابقه کار بانکی
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و بانک ها

 مخاطبان دوره:

مسئولين شعب، کارکنان واحد اعتباري، بازرسين و حسابرسان بانك ها

پیشنیاز دوره:

بانكداري داخلي دو، طبقه بندي دارايي هاي بانك ها

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

7، 8، 14 و 15 مرداد 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,600,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.