معرفی دوره:

 ريسك تطبيق يا ريسك درستي عمليات بانكي، ريسکی است که به مفهوم ريسک تحريم‌های قانونی يا نظارتی، زيان‌های مالی و يا آسيب‌های وارده بر اعتبار يک بانک درنتيجه ناتوانی آن در مطابقت با قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرايی (مجموعاً قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرايی) اشاره دارد، زيرا اعتبار بانک ارتباط نزديکی با پايبندی آن به صحت عمليات بانکی و نيز انجام معاملات منصفانه دارد. بطوريكه ناظرين بانکی بايد از اجرای مؤثر سياست‌ها و شيوه‌های نظارتی تطبيق و انجام اقدامات اصلاحی مناسب به هنگام شناسايی موارد نقض قوانين، مقررات و استانداردها رضايت‌خاطر حاصل نمايند. اين ريسک، خطر تحريم‌های قانونی و نظارتی، زيان‌های مالی و از دست دادن شهرت يک بانک در نتيجه ناموفق بودن آن در مطابقت با قوانين و مقررات ضوابط و استانداردهای اجرايی (در مجموع قوانين، مقررات و استانداردها) است.

در راستاي ايجاد واحد تطبيق در بانك ها و لزوم آشنايي با استانداردهاي بين‌المللي و آگاهي از تجربيات و برنامه‌هاي عملي ساير بانك‌‌ها در بكارگيري استانداردهاي مذكور در امور جاري، و همچنين با هدف حصول اطمينان از وجود كنترل، مراقبت و دقت ويژه در مقابله با تخلفات و جرايم بين‌المللي براي شناسايي مشتريان و انجام امور در بخش‌هاي مختلف بانك، انجام بررسي‌هاي لازم در اين زمينه از اهميتي خاص برخوردار است.

 اهداف دوره:

    آشنا نمودن همکاران سیستم بانکی با نیاز ذینفعان( در سطح بین المللی)

    ایجاد اطمینان ذینفعان اعم از بانک های کارگزار خارجی، سرمایه گذاران. سپرده گذاران و ...

    آگاهی تهیه کنندگان گزارش سالانه از نحوه گزارش دهی(مطابق با استانداردهای جهانی) به منظور حصول اطمینان ذینفعان

 محتوای دوره:

ريسک و زمينه های شکل گيری آن

انواع ريسک از نظر مسئوليت/ اثرات محيطی و ..

ريسک تطبيق و مديريت آن

اصول حاکم بر واحد مديريـت ريسک تطبيق و مسئوليت و نقش آن واحد

استراتژی و سياست مديريـت ريسک تطبيق در بانک

اقدامات و فرآيند اجرايي مديريت ريسک تطبيق

مکانيسم مديريـت/ کاهش ريسک تطبيق

شناسايي مشتريان (هدف و فرآيند اجرايي)

مطالب کاربردی مديريـت ريسک تطبيق در

  •  برقراری روابط کارگزاری بانک ها
  •  اعتبارات اسنادی (ضمن ارائه نمونه موردی)

 مشخصات مدرس دوره:

  • کارشناسی ارشد زبان شناسی
  • کارشناس عالی بانک
  • عضو انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان(ACCA) و ایران
  • مترجم کتاب و مقاله

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد روابط کارگزاری، شعب ارزی (اعتبار اسنادی) و واحد مديريت ريسک تطبيق بانک ها

پیشنیازدوره:

اصول اوليه و مفاهيم تطبيق در بانک ها،  عمليات و امور مختلف بانکی شامل مفاهيم مرتبط با اعتبارات اسنادی يا روابط کارگزاری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

 30 و31 تیر 1399

ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 3,500,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.