معرفی دوره:

آینده پژوهی علم و هنری است که کشورها، افراد و کسب و کارها به وسیله آن ها و از طریق جستجو و تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، آینده های پیش رو را کشف و برنامه ریزی و مسیر حرکت را مشخص می نمایند. در واقع آینده پژوهی پیش بینی و پیشگویی نیست، از درون تغییرات و تحولات امروز، واقعیت فردا کشف و سناریو سازی شده و عملیاتی می شود. پیش‌بینی آینده (کارایی و اثربخشی ) صنعت بانکداری ایران بر پایه بانک سالم و کارا، برپایه مدیریت ریسک از طریق بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ریسک (تعیین انباره و اشتهای ریسک، تدوین و اجرای راهبردهای  ریسک، ارزیابی داخلی، برنامه‌ریزی و آزمون بحران، گزارش‌دهی و شفافیت)، تحول دیجیتالی آینده پژوهی می شود.

 اهداف دوره:

    آشنایی با آینده پژوهی و اهمیت آن

 محتوای دوره:

آشنایی با آینده پژوهی

اهمیت آینده پژوهی

نقش بانک ها در بازار مالی

بانک بین گذشته و آینده

حاکمیت شرکتی

مدیریت ریسک

تحول دیجیتالی

  مشخصات مدرس دوره: 

  • کارشناسی ارشد مدیریت علوم بانکی، علوم سیاسی
  • عضو هیأت مدیره بانک
  • مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و بانک ها
  • مؤلف کتاب و مقالات متعدد

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

 بانکداری داخلی 1 و 2 به منظور آشنایی با ماهیت بانک ها و محیط حقوقی بانک ها

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

24 و 25 تیر 1399

ساعت 14 الی 18

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,900,000 ریال به صورت خالص

 

دوره به صورت مجازی برگزار می گردد.