سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

يکي از دلايل افزايش بي‌رويه مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور در يک دهه اخير، الزام بانک‌ها به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکاليف قانوني بوده است. بديهي است عدم وجود سازوکاري مدون و دقيق که ابعاد شرعي، قانوني و حسابداري امهال مطالبات مؤسسات اعتباري را به نحو مطلوب و مناسبي مدنظر قرار دهد، موجب تخطي مؤسسات اعتباري از برخي از ضوابط و مقررات مي‌گردد و اين ممکن است منجر به تحميل ريسک‌هاي حقوقي به شبکه بانکي کشور گردد. علاوه بر اين شبهاتي همچون ربح مرکب و عدم رعايت شرايط و ضوابط عقود اسلامي و ربوي بودن آن و مسايلي نظير طبقه‌بندي و شناسايي درآمد ناصحيح و نبود تصويري صحيح از مطالبات غيرجاري که به دليل فقدان وحدت رويه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات مؤسسات اعتباري به وجود آمده و بعضاً از آن به عنوان ربح مرکب نام برده مي‌شود و موجب تصويب قوانيني در اين خصوص گرديده از قبيل موارد مطروحه در قوانين بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي 1390، 1391، 1392، 1397 و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، که اين مهم از يک سو منجر به تضييع حقوق تسهيلات‌گيرندگان و اجحاف به آن‌ها شده و از سوي ديگر مسايلي را نيز براي تسهيلات‌گيرندگان و شبکه بانکي کشور بوجود آورده است. برهمين اساس و بنا بر الزامات يادشده فوق، نظام‌مند نمودن فرآيند مزبور، از رهگذر تدوين و ابلاغ دستورالعملي جامع و مانع از سوي بانک مرکزي که در آن ملاحظات شرعي، مقرراتي و حسابداري به نحو مطلوب مدنظر قرار گيرد، امري ضروري و انکارناپذير است. در دستورالعمل جديد بانک مرکزي تلاش شده است با رويکردي کارشناسي ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري با تمرکز بر ملاحظات شرعي، قانوني و مقرراتي حاکم بر بانکداري اسلامي بررسي، مداقه، تجميع و تهيه گردد.

اهداف دوره:

  • ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرتبط به شبکه بانکي در خصوص نحوه امهال مطالبات
  • افزايش اطلاعات مربوط به نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري اعم از روش‌هاي امهال، مبناي امهال، طبقه‌بندي تسهيلات امهالي،‌ نحوه محاسبه ذخيره مطالبات امهالي و شناسايي درآمد تسهيلات امهالي
  • آشنايي با عقود اسلامي و نحوه امهال مطالبات به تفکيک عقود
  • آشنايي با مقررات و استانداردهاي مرتبط

مخاطبان دوره:

اعضای هیات مدیره، کارکنان حوزه های وصول مطالبات، اعتبارات، مدیریت مالی، بازرسی و حسابرسی داخلی

پیشنیاز دوره: 

مفاهيم عقود اسلامي و انواع آن در بانک، صورت‌هاي مالي بانک و اقلام مختلف آن

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.