سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در این دوره، شرکتکنندگان با مبانی نظری و عملیات اجرایی ادغام در بانکها و مؤسسات اعتباری آشنا خواهند شد و بعد از اتمام دوره قادر خواهند بود در صورت نیاز از این دانش در جلسات کارشناسی و مدیریتی و امور محوله استفاده نمایند. توانمندی در این دانش باعث خواهد شد شرکتکنندگان دوره هم بر مهارتهای فنی خود افزوده و در مسئولیت فعلی از آن بهرهمند شوند و هم در مسیر شغلی خود بهویژه در مناصب بالای سازمانی نظیر هیأت عامل، هیأتمدیره و مدیریت عامل از آن استفاده نمایند.

 اهداف دوره:

  • آشنایی با مبانی نظری و عملیات اجرایی ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری
  • آشنایی با مبانی حقوقی و آثار اقتصادی ادغام در بانک ها و مؤسسات اعتباری

 مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان ستادی در نظام بانکی

 پیشنیاز دوره: 

آشنایی با حسابداری، بانکداری داخلی 1 و 2، حقوق و حقوق بانکی

 مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

16 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.