سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

يکي از ارکان سه گانه بال 2 و 3 موضوع انضباط بازار مي‌باشد. اين مقوله به عنوان اهرمي جهت تقويت قابليت اتکاي سيستم بانکداري از طريق افشاي بهتر وضعيت ريسک و سطوح سرمايه بانک، به گونه‌اي که صنعت و سرمايه‌گذار بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت يک بانک را تخمين بزنند مطرح مي‌شود. از اين رو افشاي اطلاعات مربوط، به موقع و شفاف در اين ارتباط مي‌تواند در تحقق اين مهم نقش‌آفريني کند. دوره حاضر به دنبال تبيين ماهيتي موضوع مورد اشاره و ذکر الزامات ناظر بر فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در اين خصوص مي‌باشد.

 اهداف دوره:

  • مزايا و معايب انتشار عمومي اطلاعات از منظر کميته بال
  • انواع اطلاعاتي که مؤسسات اعتباري مي‌بايست افشاء نمايند
  • مقاطع زماني انتشار اطلاعات مؤسسات اعتباري
  • نحوه انتشار عمومي اطلاعات مؤسسات اعتباری

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتباری و مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

10 و 11 مهر 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.