معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با مهارت های فروش خدمات بانکی در سطوح پیشرفته

  اهداف دوره:

  •  آشنایی با مفهوم فروش و روند تکاملی بینش های فروش
  • آشنایی با فرایند قدم به قدم فروش
  • آشنای با مهارتهای فروشندگان خدمات

  محتوای دوره:

  • مفهوم فروش و روند تکاملی بینش های فروش
  • آماده شدن برای فروش
  • فروش راه حل ها به مشتریان بانکی
  • تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتریان خرد بانکی
  • فرآیند قدم به قدم فروش(افتتاح- کشف- سازگاری و خاتمه دادن به فروش)
  • مهارتهای فروشندگان خدمات
  • جلب وفاداری مشتری

  مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی

  پیشنیاز دوره:  فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8 ساعت

 زمان تشکیل کلاس :

 17 الی 26 تیر 1398

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

  هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  3,680,0000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.