معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با کاهش ریسک عملیات مختلف ضمانت نامه تبیین شده است.

 اهداف دوره:

 •  افزایش درآمدهای غیر مشاع بانکی در راستای کاهش ریسک عملیات صدور ضمانت نامه

 محتوای دوره:

 زمان بررسی و تصمیم گیری

 • شناسایی و نحوه ی مدیریت ریسک های زمان بررسی تقاضای مشتری
 • شناسایی و نحوه ی مدیریت ریسک در زمان اعتبار سنجی
 • شناسایی ریسک های مترتب بر صدور و ابلاغ مصوبه

 زمان صدور

 • شناسایی و مدیریت ریسک های درخواست های متعارف و غیر متعارف ضمانت خواه و ذینفع برای حذف یا اضافه نمودن عبارت یا جمله ای از فرمت ضمانت نامه
 • شناسایی و مدیریت ریسک اصلاح احتمالی متن ضمانت نامه
 • نحوه ی ارتباط وثایق قبل با ضمانت نامه صادره

 زمان تمدید

 • توجه ویژه به تاریخ و متن درخواست کتبی ذینفع
 • آثار تبعات احتمالی عدم اطلاع به ذینفع برای بانک
 • نحوه ی کنترل ریسک بانک در اوقاتی که ضمانت خواه حقیقی فوت نموده باشد و درخواست تمدید ارسال شده باشد.
 • نحوه ی و شرایط تمدید بدون درخواست ذینفع
 • نحوه ی کنترل منافع بانک در ززمانی که بین ضمانت خواه وذی نفع برای تمدید اختلاف بروز می نماید.

 مطالبه وجه ضمانت نامه

 • نحوه ی کنترل ریسک در زمانی که قسمتی از وجه ضمانت نامه مطالبه می شود.
 • متن استاندار درخواست مطالبه
 • نحوه ی کنترل ریسک در زمانی که دادگاه حکم به عدم پرداخت صادر می نماید.
 • شکل استاندارد درخواست مطالبه وجه
 • شکل استاندارد گونه ی حکم دادگاه
 • نحوه ­ی برخورد بانک در زمان استیفای ناحق وجه ضمانت نامه از سوی دادگاه یا ذینفع

 کنترل ریسک ضمانت نامه های بخش بازرگانی و متفرقه

 • نحوه ی تفکیک ضمانت نامه تعهد پرداخت از حسن انجام تعهد
 • نحوه کاهش ریسک ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • حد ومرز ضمانت نامه پیش پرداخت و نحوه ی تشخیص آن با ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • سایر موارد

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره:  فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 8 ساعت

 زمان تشکیل کلاس :

 شنبه 12 و دوشنبه 14 مرداد ماه 98


ساعت 14:30 الی 18:30

   هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  1,550,0000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.