معرفی دوره:

امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است.

 بر اساس اصل پارتو، 20 درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل می دهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژی های مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. آشنایی با فعالیت های بانک های موفق در این زمینه و استفاده از تجارب ارزنده آنها راه ما را در رسیدن به اهداف هموارتر خواهد ساخت. بر همین اساس در این دوره سعی می شود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری شرکتی بر اساس الگوی بانکداری جامع، معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، تجارب بانک های فعال و موفق در حوزه های مختلف پیاده سازی و نحوه فعالیت بانکداری شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 اهداف دوره:

 •  آشنایی فراگیران با ضرورت های تغییر در مدل کسب و کار بانک ها
 • آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری شرکتی و الگوی بانکداری جامع
 • معیارها و شاخص های بخش بندی مشتریان، نحوه شناشائی و تعیین مشتریان شرکتی
 • توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان شرکتی در بانک های مختلف دنیا
 • آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی و رویکرد بانکداری شرکتی در بانک های موفق
 • آشنایی فراگیران با شیوه فعالیت بانک های موفق در زمینه بانکداری شرکتی

 محتوای دوره:

 • ضرورت تغییر در الگوی کسب و کار بانک ها
 • تبیین بانکداری شرکتی بر اساس الگوی بانکداری جامع و انواع آن
 • ابعاد، عناصر و وضعیت بانکداری شرکتی در بانک های مختلف داخلی و خارجی
 • زیر ساخت های تکنولوژیکی، فنی، ساختاری و منابع انسانی در بانکداری شرکتی
 • ایجاد و توسعه پایگاه داده و اطلاعات مشتریان (وجود بانک اطلاعاتی جامع از مشتریان)
 • الگو‌ها و تجربیات بانک‌های جهان، منطقه و حتی بانک های داخلی در بانکداری شرکتی
 • نگاهی به عملکرد بانک های فعال در زمینه بانکداری شرکتی و آسیب شناسی موانع و معایب
 • توجه به رویکردهای متفاوت استقرار و پیاده سازی بانکداری شرکتی
 • تامین نیروهای انسانی متخصص و مناسب برای بخش های مختلف بانکداری شرکتی
 • نحوه تعیین و تفویض حدود و اختیارات در بانکداری شرکتی
 • نحوه ارتباط و تعامل واحد بانکداری شرکتی با سایر واحدهای سازمانی بانک ها
 • توجه به عوامل موفقیت، مزیت ها و مشکلات و کاستی های بانکداری شرکتی
 • توجه به پارادایم های نوین محیطی درخصوص بانکداری شرکتی
 • مقایسه ساختار بانکداری شرکتی در بانک های موفق داخلی و خارجی
 • مقایسه فرآیندهای اجرایی وفرایندهای ارائه محصولات وخدمات بانکداری شرکتی در بانک ها
 • میزان تمرکز / تنوع کانال های ارتباطی برای مشتریان شرکتی در بانک های مختلف

- مراکز مالی (سوپرمارکت مالی)

- کلان شعبه

- دفاتر بانکداری شرکتی

- شعب ویژه بانکداری شرکتی

- استفاده از ظرفیت عمومی شعب بانک

- کانال خاص ارائه خدمات از طریق RM ها و AM ها

 • مقایسه محصولات و خدمات بانکداری شرکتی در بانک های موفق

- طراحی بسته های خدمات و محصولات برای گروه های همگن مشتریان شرکتی (سفارشی سازی خدمات و محصولات)

- ارائه خدمات و محصولات خاص و متمایز به مشتریان شرکتی (شخصی سازی خدمات و محصولات) متناسب با ارزش مشتریان

 • مدیریت ارتباط با مشتریان شرکتی در بانک های موفق دنیا

- بخش بندی مشتریان، شاخص ها و معیارهای بخش بندی، تعیین و شناسایی مشتریان شرکتی در بانک های موفق دنیا

- تعیین ارزش مشتریان شرکتی(CLV)، تحلیل هزینه ـ فایده مشتریان شرکتی و تشخیص نوع رابطه مشتری با بانک و بالعکس

 مخاطبان دوره:

کارکنان ستاد، کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ،روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی

 پیشنیاز دوره:  فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 تیر ماه 98

ساعت 14:30 الی 18:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  1,550,0000ریال

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.