سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در راستاي حفظ منافع كليه طرف هاي درگير در هر يك از روش هاي پرداخت در بازرگاني بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسي اين اسناد بسيار حائز اهميت مي باشد. در روش اعتبارات اسنادي به دليل ايفاي تعهداتي كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادي و UCP600 مي باشد اين موضوع اهميت بيشتري نيز مي يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادي، كنترل اسناد يكي از حساسترين بخش هاي كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادي مي باشد.

اهداف دوره:

تسلط شرکت کنندگان دوره به:

 انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگي هاي اسناد (بصورت کارگاهی با بررسی اسناد حمل نمونه شامل:سیاهه تجاری، بارنامه، گواهی بازرسی و ...)

 نحوه مطابقت اسناد حمل با توجه به قوانین و مقررات مربوطه بصورت کارگاهی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بين الملل، بازرسي،حسابرسی داخلی، بهبود روش ها و امور شعب، سازمان هاي ناظر بر عملكرد بانك ها، مدیران و کارشناسان بازرگانی خارجی شركت هاي بين المللي دولتی و خصوصی

پیشنیاز: بررسي اسناد حمل با رويكرد UCP600

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

16 و 17 مرداد 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.