سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با کاهش ریسک عملیات مختلف ضمانت نامه تبیین شده است.

اهداف دوره:

 افزایش درآمدهای غیر مشاع بانکی در راستای کاهش ریسک عملیات صدور ضمانت نامه

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 22 و 24 تیر 1398

 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر2.040.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.