سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

صورت های مالی تلفیقی گزارشاتی است که توسط شرکت های مادر با تجمیع و تعدیل اطلاعات صورت های مالی شرکت های فرعی تهیه می می گردد.

اهداف دوره:

 بالابردن دانش تخصصی کارشناسان ارشد امور مالی بانک ها و موسسات اعتباری در حوزه تهیه صورت های مالی تلفیقی

 افزایش نظارت بر شرکت های زیر مجموعه و هم راستایی اهداف شرکت های زیر مجموعه با استراتژی شرکت مادر

مخاطبان دوره:

کارکنان امور مالی بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

24 شهریور الی 16مهر 1398

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6.960.000  ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.