سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

در راستاي حفظ منافع كليه طرف هاي درگير در هر يك از روشهاي پرداخت در بازرگاني بين الملل شناخت اسناد حمل، نحوه تنظيم و بررسي اين اسناد بسيار حائز اهميت مي باشد. در روش اعتبارات اسنادي به دليل ايفاي تعهداتي كه منوط به ارائه و دريافت اسناد مطابق با شرايط اعتبار اسنادي و UCP600 مي باشد اين موضوع اهميت بيشتري نيز مي يابد. بنابراين در فرايند اعتبارات اسنادي، كنترل اسناد يكي از حساسترين بخش هاي كار بوده و تخصص در اين حوزه مستلزم اشراف كامل به قوانين حاكم بر اعتبارات اسنادي مي باشد.

اهداف دوره:

 بررسي انواع اسناد حمل، نحوه تنظيم و وي‍ژگي هاي اسناد

 نحوه بررسي اسناد با توجه به اعتبار اسنادي، قوانين مربوطه و مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا

مخاطبان دوره: کارکنان شعب، ادارات بين الملل و بازرسي

پیشنیاز دوره: اعتبار اسنادي و UCP600

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

5 و6 مرداد 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.