سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 يکي از اهداف اصلي نظام بانکي سالم و کارآمد، اطمينان از ثبات و سلامت نظام بانکي است. در اين راستا شاخص کفايت سرمايه به عنوان يکي از مهم‌ترين سنجه‌ها و شاخص‌هاي تعيين‌کننده سلامت بانکي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. «آيين‌نامه کفايت سرمايه» مصوب 1382 که طبق استاندارد بال (1) تدوين شده است، پس از انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در اوايل سال 1396 مورد بازنگري اساسي قرار گرفت که نتيجه آن تدوين«دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري» بود که دستورالعمل مذکور به شبکه بانکي ابلاغ گرديده و در حال حاضر لازم است مبناي محاسبات مربوط به سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه قرار گيرد. در دستورالعمل جديد سعي گرديده است که در راستاي افزايش انطباق‌پذيري شبکه بانکي کشور با آخرين رهيافت‌ها و استانداردهاي نظارت بانکي، از رويکردهاي جديد معرفي شده در اسناد بال (2)، بال (3) و نيز با توجه به مختصات بانکداري اسلامي در کشورمان از سند شماره 15 منتشر شده توسط هيأت خدمات مالي اسلامي در خصوص حداقل الزامات کفايت سرمايه استفاده شود. از آنجا که مفاد دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلي تفاوت‌هاي چشم‌گيري دارد، لذا به منظور آشنايي مديران، کارشناسان و خبرگان شبکه بانکي با مفاهيم و چارچوب دستورالعمل مذکور، ارايه برنامه‌هاي آموزشي در اين خصوص ضروري به نظر مي‌رسد. در اين دوره دو روزه، ابتدا مفاهيم کليدي مربوط به سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه و در ادامه دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري همراه با جزئيات محاسباتي آن تشريح خواهد شد.

اهداف دوره:

 آموزش مفاهيم کليدي سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه به کارکنان شبکه بانکي کشور

 دريافت بازخوردها در خصوص موانع و مشکلات اجراي دستورالعمل در عمل توسط مقام تدوين‌گر

 ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرتبط شبکه بانکي با رويکردهاي نوين مربوط به محاسبات سرمايه، انواع ريسک و اثر آنها بر نسبت کفايت سرمايه

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد، کارکنان واحدهای ریسک، اعتبارات، بازرسی، حسابرسی داخلی و سایر کارکنان به تشخیص
بانک ها

پیشنیاز دوره: مفاهيم ريسک و انواع آن در بانک، ترازنامه بانک و اقلام مختلف

مدت دوره: 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

24 و 25 شهریور 1398

ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.