سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 امروزه سهم قابل توجهی از منابع و مصارف بانک‌ها به مشتریان کلان، همچون سازمان ها و شرکت های بزرگ صنعتی، بازرگانی و خدماتی اختصاص دارد و ازطرفی سهم زیادی از سودآوری بانک ها نیز منوط به مدیریت صحیح فرآیندهای تعامل با این مشتریان بزرگ است.

 براساس اصل پارتو، 20 درصد مشتریان، 80 درصد سود بانک را تشکیل می دهند، لـذا بانک‌ها، با درک اهمیت این موضوع، اقدام به تجدید ساختار سازمانی خود نموده و روی به استراتژی های مشتری محوری چون بانکداری شرکتی آورده اند. امروزه بانکداری شرکتی به شاه کلید تخصیص بهینه منابع و مدیریت بهینه نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری و تخصصی تبدیل شده است. بانکداری شرکتی به عنوان یک استراتژی، به دنبال ایجاد، توسعه، تعمیق و استمرار روابط ارزش آفرین با مشتریان شرکتی است. برهمین مبنا، با ایجاد بسترهای ساختاری، تکنولوژیکی و جذب نیروی انسانی متخصص در تلاش است به عنوان یک شریک تجاری در مناسبات کسب و کار مشتریان نقش آفرینی کرده و به رشد و توسعه آنها کمک کند. آشنایی با فعالیت های بانک های موفق در این زمینه و استفاده از تجارب ارزنده آنها راه ما را در رسیدن به اهداف هموارتر خواهد ساخت. بر همین اساس در این دوره سعی می شود علاوه بر ارائه مفاهیم بانکداری شرکتی بر اساس الگوی بانکداری جامع، معیارها و شاخص های طبقه بندی مشتریان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن اشاره به چگونگی تعیین ارزش مشتریان، تجارب بانک های فعال و موفق در حوزه های مختلف پیاده سازی و نحوه فعالیت بانکداری شرکتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 اهداف دوره:

 آشنایی فراگیران با ضرورت های تغییر در مدل کسب و کار بانک ها

 آشنایی فراگیران با مفاهیم بانکداری شرکتی و الگوی بانکداری جامع

 معیارها و شاخص های بخش بندی مشتریان، نحوه شناشائی و تعیین مشتریان شرکتی

 توجه ویژه به ارزش مشتریان و ارائه خدمات ویژه و متمایز به مشتریان شرکتی در بانک های مختلف دنیا

 آشنایی فراگیران با ساختار سازمانی، فرایندهای اجرائی و رویکرد بانکداری شرکتی در بانک های موفق

 آشنایی فراگیران با شیوه فعالیت بانک های موفق در زمینه بانکداری شرکتی

مخاطبان دوره:

کارکنان ستاد، کارکنان دوایر مدیریت شعب مناطق ، روسا و معاونین شعب و متصدیان امور بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

23 تیر 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر2.540.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.