معرفی دوره:

گزارشگری از نیاز و خواست اطلاعاتی استفادهکنندگان(بخصوص در محیط بیرون سازمان) نشأت میگیرد. نیازها و خواست استفادهکنندگان بسیار متفاوت است، لذا گزارشگری بدنبال تأمین اطلاعات مورد نیاز آنهاست، بهطوریکه منجر به بهترین تصمیمگیری و ایجاد ارزش برایشان شود. شناسایی ذینفعان گزارش، تعیین نوع اطلاعات به منظور حصول اطمینان از رفع نیاز ذینفعان (متناسب با نوع رابطه آنها شامل حدود وظایف و مسئولیت شرکت در قبال آنها)، مدیریت ریسک(در مفهوم کلی رفع تهدیدات و ایجاد فرصتها)، شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار و تأثیرپذیر و حدود انتظارات از اهمیت خاصی برخوردار است.

چارچوبهای متعدد با مشخصههای مختلف برای تهیه گزارشگری مالی ارائه شده، ولی از نظر انجمن حسابداران رسمی و خبره انگلستان(ACCA )مهمترین مشخصه، پذیرش مسئولیت گزارش از سوی بالاترین سطح مدیریت به منظور حصول اطمینان ذینفعان از اطلاعات ارائه شده، میباشد. علاوه بر اطلاعات مالی(کمی)، ارائه اطلاعات غیرمالی (کیفی) در گزارشها، نیز بسیار متداول و با اهمیت است، بطوریکه بیانگر جنبههای مختلف عملکرد شرکت برای ذینفعان باشد.

در این دوره آموزشی، ضمن معرفی انواع مهم گزارش های مالی و غیرمالی(شامل اطلاعات کمی وکیفی)، مطابق با استانداردهای بین المللی، سعی بر آموزش کاربردی همکاران سیستم بانکی بخصوص برای ارائه اطلاعات عملیاتی و غیرمالی (کیفی) جهت درج در گزارش سالیانه(Annual Report )است. اهمیت این موضوع ضمن رفع نیاز استفادهکنندگان، جلب اعتماد ذینفعان از جمله بانکهای کارگزار و مشتریان خارجی نسبت به عملیات بانکها و شرکتها به ویژه در زمینه تعیین خطمشی، مدیریت ریسک، پذیرش مسئولیت اجتماعی، تحلیل و بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آتی و ... میباشد.

 اهداف دوره:

 • آشنا نمودن همکاران سیستم بانکی با نیاز ذینفعان( در سطح بین المللی)
 • ایجاد اطمینان ذینفعان اعم از بانکهای کارگزار خارجی، سرمایهگذاران. سپردهگذاران و ...
 • آگاهی تهیهکنندگان گزارش سالانه از نحوه گزارشدهی(مطابق با استانداردهای جهانی) به منظور حصول اطمینان ذینفعان .

 مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان واحدهایی که در تهیه گزارش سالیانه(Annual Report )همکاری می کنند.

 پیشنیاز دوره:

اصول حسابداری،  استانداردهای گزارشگری مالی و تحلیل مالی، مدلهای کسب و کار و برنامه ریزی و تحلیل استراتژیک و عملیات و امور مختلف بانکی

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

18 و 19 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

در این دوره و کارگاه آموزشی شرکتکنندگان به صورت نظری و عملی با استفاده صحیح از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور ارزیابی شرایط مالی متقاضیان حقوقی تسهیلات بانکی آشنا میشوند.

اهداف دوره:

 • ارتقاء و بهبود سطح دانش فنی و تجربی شرکتکنندگان در زمینه استفاده از روشهای مختلف
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با تمرکز بر مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانکی

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سطوح مختلف، روساء و معاونین شعب، شاغلین مرتبط در حوزه های نظارتی بانک ها از جمله بازرسان داخلی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با ساختار صورت های مالی شرکت ها و نیز مفاهیم پایه ای حسابداری و مدیریت مالی

 مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

15 ،22 و 29 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 6,820,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

این دورهی کامل از استاندارد پیامهای سوییفتی می باشد. استاندارد پیام های سوییفتی نحوه تکمیل درست این پیام ها را نشان میدهد به شکلی که در نهایت مورد پذیرش سازمان جهانی سوییفت قرار گیرد.

 اهداف دوره:

 • آشنایی با ابزارهای پرداخت و نظامهای مبادلات ارزی بینالمللی

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحد ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کارکنان شعب ارزی و صرافان.

پیشنیاز دوره:

  فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 40 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 دی الی 8 بهمن 1398
روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 8,600,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

امروزه فناوری اطلاعات در بانکها نقش مهمی در فرایندهای عملیاتی بانک داشته و ارائه خدمات و محصولات بانک مبتنی بر فرایندهای فناوری اطلاعات است. همان گونه که فناوری اطلاعات باعث تسهیل و ارتقای خدمات در بانکها شده است ریسکهای جدیدی بهویژه در زمینه امنیت اطلاعات، هزینه های سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و نظارت بر فناوری اطلاعات مواجه نموده است. این دوره با معرفی مفاهیم، استانداردها، چارچوب و رویه های اجرایی به حسابرسی فناوری اطلاعات به نحوه اجرای ممیزی و حسابرسی فناوری اطلاعات در بانکها میپردازد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مفاهیم و الزامات راهبری، ریسک و کنترلهای فناوری اطلاعات
 • آشنایی با مفاهیم و الزامات حسابرسی فناوری اطلاعات در بانکها
 • آشنایی با چارچوبها، استانداردها و رهنمودهای حسابرسی فناوری اطلاعات
 • آشنایی با فرایند حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک
 • آشنایی با نحوه حسابرسی فرایندهای فناوری اطلاعات در بانک

 مخاطبان دوره:

 کارکنان واحدهای فناوری اطلاعات، ریسک، حسابرسی داخلی بانک ها

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 11 و 12 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر  4.680.000  ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 این دوره با هدف آشنایی فعالان بازار پول با نهادها و ابزارهای مالی فعال، قوانین و مقررات مربوطه در بازار سرمایه کشور جهت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تعامل برگزار می‌شود. قوانین و مقررات به همراه سازوکارهای اجرایی و وضعیت فعلی مهمترین نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اهداف دوره:

 • آشنایی کارمندان و مدیران شبکه بانکی با نهادها و ابزارهای مالی بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تعامل با بازار سرمایه

 مخاطبان دوره:

 کلیه کارکنان بانک هاو مؤسسات اعتباری غیربانکی

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 9 و 10 دی 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر 4,680,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.