معرفی دوره:

 از آنجا که بانکها به عنوان واسطههای مالی، منابع مازاد را از سپردهگذاران دریافت و در اختیار کسانی قرار میدهند که کمبود منابع دارند، لذا ممکن است تصمیمات مدیران در خصوص تخصیص اعتبار به گونهای باشد که زیانهای تحمیل شده به واسطه پذیرش ریسک های بیش از سرمایه بانک باشد و به منافع سپردهگذاران آسیب بزند، لذا نهادهای ناظر برای جلوگیری از رخ داد اقدام به وضع مقررات سرمایهای (نسبت کفایت سرمایه) کردهاند که در این دوره به تأثیر تصمیمات اعتباری بر این موضوع پرداخته میشود.

 اهداف دوره:

 • فراهم کردن زمینه آشنایی بانکداران اعتباری با تأثیرات تصمیمهای آنان بر کفایت سرمایه بانک.

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات بانک ها

 پیشنیاز دوره:

آشنایی با مدیریت اعتباری و اعتبارسنجی

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 26 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2,540,000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

با توجه به اینکه پیدا کردن گزینه سرمایه‌گذاری مناسب از دغدغه‌های مهم اشخاص می‌باشد و بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی کمتر در کشور شناخته شده است در این دوره مروری به گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داریم. انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای اختصاصی نمونه‌هایی از این ابزاها هستند.

بازار سرمایه در سال‌های اخیر تجربه مناسبی از اجرایی شدن طیف متنوعی از ابزارهای تامین مالی داشته است. مروری بر این ابزارهای تامین مالی و نیازمندی اجرایی شدن هرکدام دید مناسبی به اشخاص حقوقی برای تنوع بخشی به تامین مالی شرکت تحت مدیریت خود  جهت استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه می‌دهد.

 اهداف دوره:

 • آشنایی با انواع صندوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری، ارکان صندوق‌ها، نکات مهم جهت مقایسه صندوق‌ها، معرفی سبدهای اختصاصی
 • آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه، الزامات و کاربردها

 مخاطبان دوره:

 کلیه کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های سهامی خاص و عام

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17 بهمن 1398

ساعت 8:30 الی 16:30 

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر2.540.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با کاهش ریسک عملیات مختلف ضمانتنامه تبیین شده است.

 اهداف دوره:

 • افزایش درآمدهای غیر مشاع بانکی در راستای کاهش ریسک عملیات صدور ضمانت نامه

 مخاطبان دوره:

کارکنان واحد های اعتبارات ، ریسک، حسابرسی داخلی، رؤسا و معاونین شعب

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

 مدت دوره:

 16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

13 و 15 بهمن 1398

 ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

 به ازای هر نفر4.680.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

اینکوترمز ”مقررات  و اصطلاحات بازرگاني فروش بين المللي كالا مي باشد و كليه كارشناسان خريدهاي خارجي سازمانها ، جهت خريد كالا از خارج از كشور ، مؤظف به فراگيري و تسلط كامل به اين مقررات و  انتخاب يكي ازاين اصطلاحات  و توافق با فروشنده مربوطه بر اساس آن  مي باشند .

اهداف دوره:

 • آشنايي كليه كارشناسان خريدهاي خارجي و ساير كارشناسان مرتبط با خريد خارجي با مجموعه مقررات بين المللي فروش بين المللي كالا و افزايش تسلط آنها جهت انتخاب مناسبترين روش خريد خارجي

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای بين الملل، حقوقي و اعتبارات

پیشنیاز دوره:

اطلاعات مقدماتی ارزی

مدت دوره:

16 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

15 و 16 بهمن 1398
ساعت 8:30 الی 16:30

 هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر4.680.000 ریال به صورت خالص

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره:

اعتبارات موضوعی بسیار حساس در عملکرد شبکه بانکی می باشد که سود و زیان،رتبه بندی، ارزش گذاری بر سهام و عملکرد مدیران را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و متأسفانه یا خوشبختانه تنها موردی است که هیچ کس در شبکه بانکی از آن فارغ التحصیل نخواهد شد. در این حوزه هرروز با موضوع جدید و پدیده نوظهور مواجه می شویم.مطالب این دوره به دور از مباحث تئوریک براساس آخرین بخشنامههای ارزی و ریالی بانک مرکزی تهیه و به منظور انتقال سریعتر مفاهیم، مطالب در قالب پیشنهاد اعتباری و نتیجه صحیح در چارچوب تصمیم مناسب اعتباری برای کلیه کارکنانی که تحت هر عنوان شغلی قرارداشته، ولی دربخش اعتبارات به طور مستقیم و غیر مستقیم(مسئولین شعب کارشناسان و مسئولین اعتباری صف و ستاد) مشغول کار هستند و باید از آن مطلع و به آن اشراف لازم داشته باشند، تدوین و تقدیم شده است.

اهداف دوره:

 • اشراف نسبی به کلیه امور اعتباری براساس بخشنامههای بانک مرکزی
 • اشراف نسبی به انواع گشایش اعتبار اسنادی و الزامات پرداخت تسهیلات با استفاده از منابع بانکهای خارجی
 • اشراف نسبی به تهدیدها و فرصتهای عملیات مختلف ابزار ضمانت نامه اعم از صدور، تمدید ، ابطال و مطالبه وجه آن
 • افزایش سود آوری
 • عدم مراجعه به بخشنامه های متعدد ارزی و ریالی
 • اشراف نسبی به انواع عقود اسلامی و کاربرد آن
 • کاهش مطالبات غیر جاری
 • رعایت بهداشت اعتباری
 • کاهش ریسک عملیاتی به ویژه بخش اعتباری
 • آشنایی لازم به نحوه درست تنظیم پیشنهاد اعتباری و نحوه صحیح تصمیمگیری اعتباری

 مخاطبان دوره:

 مسئولین اعتبارات شعب و مرکز، مسئولین شعب، کارکنان واحدهای اعتباری، بازرسان، وحسابرسان

 پیشنیاز دوره:

 فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

24 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

12 الی 28 بهمن 1398
روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

5.320.000 ریال

 

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.