چاپ
دسته: دوره های آموزش حرفه ای
بازدید: 1181

معرفی دوره:

 در این دوره ضمن بررسی عملیات و معاملات مشکوک از منظر ضوابط و مقررات جاری، به انواع عملیات و یا معاملات مشکوک و نحوه استفاده از ابزارهای موجود توسط پولشویان پرداخته و روش های کشف آنها بیان می گردد.

اهداف دوره:

مخاطبان دوره:

کارکنان شعب و مؤسسات مالی غیر اعتباری، کارکنان ادارات مبارز با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 12 و 13 مرداد 1398

 ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.040.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.