سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی دوره:

 این دوره به منظور آشنایی با مهارت های فروش خدمات بانکی در سطوح پیشرفته

اهداف دوره:

 آشنایی با مفهوم فروش و روند تکاملی بینش های فروش

 آشنایی با فرایند قدم به قدم فروش

 آشنای با مهارت های فروشندگان خدمات

مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب، رؤسا و معاونین دوایر صندوق و اعتباری شعب، متصدیان بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 17 الی 26 تیر 1398

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر3.680.000 ریال به صورت خالص

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده وصدور گواهینامه می باشد.