سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

معرفی و اهداف دوره:

  • ارتقای سطح شناخت از رفتارهای خاص مشتریان حقوقی بانک ها و نحوه فروش خدمات به آنها

مخاطبان دوره:

رؤسا و معاونین شعب، مدیران و کارشناسان بازاریابی، مدیران و معاونین مناطق بانک ها و سرپرستی های حوزه های جغرافیایی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

 7 الی 16 مرداد  1398

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر3.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.