معرفی دوره:

اين دوره با هدف  آشنايي با اصول پژوهش هاي بانكي طراحي شده است كه در دوره ابتدا پس از بيان اهميت موضوع پژوهش در سطح نظام بانكي، مفاهيم و روش هاي مختلف تحقيق و ابزارهاي مرتبط با آن مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و ضمن مرور چند نمونه گزارش هاي پژوهشي به تفكيك انواع مطرح شده در دوره به معرفي نرم افزارهاي مرتبط با آن پرداخته مي شود. دراين دوره به معرفي حداقل سه نرم افزار پرداخته خواهد شد و از بين آنها نرم افزار SPSS به صورت كاربردي و مفهومي و كامل تدريس مي شود.

اهداف دوره:

 آشنايي كاركنان بانك با مقوله پژوهش، انواع گزارش هاي پژوهشي، چگونگي كاربردي نمودن پژوهش ها و ارائه نرم افزار مرتبط

مخاطبان دوره:

كليه کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: علاقمندي به امر پژوهش

مدت دوره: 24 ساعت

زمان تشکیل کلاس :

20تیر الی 24 مرداد 1398

پنج شنبه ها ساعت 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 5.320.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.