معرفی دوره:

 در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و انواع معاملات رایج در بازارهای پول و ارز آشنا می شوند.

اهداف دوره:

 ارتقاء سطح دانش و آگاهی فنی و تخصصی ارزی کارکنان بانک ها

 استفاده کاربردی از مفاهیم بازار و عملیات رایج آنها در مدیریت منابع و ذخایر ارزی بانک ها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای ارزی و بین الملل و اتاق معاملات بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت

زمان تشکیل کلاس:

17 الی 26 تیر 1398

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:30 الی 18:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر3.680.000 ریال به صورت خالص

 

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده و صدور گواهینامه می باشد.