معرفی دوره:

بانک‌های مختلف کشور در هر سال مالی اقدام به انعقاد بیش از شش میلیون قرارداد اعتباری خرد و کلان در قالب عقود مختلف اسلامی می‌نمایند و به طور متوسط در هر روز کاری در هر شعبه در کل بانک‌های کشور، یک قرارداد اعتباری منعقد می‌شود. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی کشور معادل 10 درصد می‌باشد که حکایت از معوق شدن یک قرارداد از ده قرارداد منعقده در سطح شعب و ریسک بالای اعتباری و عملیاتی در این عرصه می‌باشد. یکی از دلایل اصلی غیرجاری شدن تسهیلات اعطایی، عدم توجه به فرایندهای اجرایی و نظارتی اعتباری در تصویب، انعقاد قرارداد و نظارت می‌باشد. اکثر کارشناسان اموربانکی و اعتباری اعتقاد دارند که در صورت اجرای صحیح عملیات تشکیل پرونده، ظرفیت‌سنجی، اعتبارسنجی، انعقادقرارداد و نظارت؛ تسهیلات اعطایی کمتر معوق شده و چالش اصلی نظام بانکی در این عرصه کاهش می‌یابد. در این دوره آموزشی ضمن تشریح منطق حاکم بر عقود اسلامی و کارکرد آن در بازار کسب و کار، فرایندهای اجرایی و عملیاتی با هدف مدیریت بهینه ریسک و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری ارایه می‌شود.    

اهداف دوره:

 آشنایی با مبانی منطقی و فقهی عقود اسلامی

 آشنایی با فرایندهای اجرایی انعقاد قراردادهای تسهیلاتی

 آشنایی نحوه اهمیت تشکیل پرونده اعتباری

 آشنایی با مدارک و نحوه انعقاد قراردادهای داخلی و رسمی

 آشنایی با نحوه نظارت بر اعطای تسهیلات و اقدامات اعتباری وصول مطالبات

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای اعتبارات، مالی، اقتصادی و اداری،روسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

گذراندن دوره‌های بانکداری داخلی 1 و 2

مدت دوره:

20 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

21 ، 28 خرداد  ساعت 8:30 الی 16:30

و 4 تیر ماه ساعت 14:30 الی 18:30( بدون  نهار)

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 4.950.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.