معرفی دوره:

از تکنیک های مهم در نظریه احتمال که کاربردهای فراوانی در حیطه علوم مالی و بانکی دارند مفهوم زنجیر مارکوف و روش شبیه سازی زنجیر مارکوف مونت کارلو است. در این دوره، ابتدا این مفاهیم به صورت کاملاً احتمالی تدریس شده و سپس کاربردهای این مفاهیم در حوزه بانکی تبیین می شود. در ادامه، نحوه کاربری این مفاهیم در نرم افزار winbugs با استفاده از داده های بانکی تصریح می گردد.

اهداف دوره:

 آشنایی نظری با مفاهیم زنجیرهای مارکوف و زنجیر مارکوف مونت کارلو

 بکارگیری مفاهیم نظری در مسائل بانکی و اجرای نرم افزاری این مسائل

مخاطبان دوره:

کارکنان ادارات مدیریت ریسک و اعتبارات بانک

پیشنیاز دوره:

آشنایی کامل با نظریه آمار و احتمال

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

7 اردیبهشت ماه ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.750.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.