معرفی دوره:

افزایش مطالبات غیرجاری، عدم امکان اعمال نظارت بر اعطای تسهیلات منجر به ایجاد شبهه وجود ربا در عملیات بانکی گردیده است این مطلب بیشتر متأثر از عدم اطلاع کافی از کاربرد عقود اسلامی و عدم توجه به تنوع انواع خواست‌های مشروع مشتریان می باشد به این ترتیب که برای هر درخواست، به مشتری گفته می‌شود پیش فاکتور ارائه نماید در صورتیکه پرداخت بدهی به: سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، گاز، برق مصرفی بنگاه‌های انرژی بر از قبیل صنعت فولاد و سیمان، تماماً سرمایه در گردش تلقی می‌گردد و برای اجابت آن می‌توان از عقود مختلف استفاده گردد همچنین کماکان اغلب شعب تفاوت شکلی و ماهوی خاصی در ضمانت‌نامه‌های غیرعمرانی بین تعهد پرداخت، حسن انجام تعهد و پیش پرداخت قایل نبوده و صرفاً براساس درخواست ذینفع ضمانت‌نامه صادر می‌گردد در این دوره به نحوه صحیح صدور ضمانت‌نامه با مطالعه قرارداد یا پیش قرارداد همچنین به کاربرد اجرایی انواع عقود برای اجابت تمامی درخواست‌های مشروع مشتریان پرداخته می‌شود.

اهداف دوره:

 آشنایی کامل با کاربرد صحیح عقود همچنین با درخواست های به‌جا و منطقی مشتریان

 کاهش مطالبات غیرجاری

 رعایت بهداشت اعتباری

 جلوگیری از ابطال قرارداد توسط دادگاه‌ها

 امکان اعمال نظارت صحیح بر تسهیلات

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب، کارکنان واحد اعتبارات و بازرسی

پیشنیاز دوره:

فاقد پیشنیاز

مدت دوره:

8 ساعت

زمان تشکیل کلاس:

25 خرداد ماه 98 ساعت 8:30 الی 16:30

هزینه ثبت نام:

به ازای هر نفر 2.750.000 ریال

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی، پذیرایی میان وعده، ناهار و  صدور گواهینامه می باشد.