معرفی دوره:

با توجه به محدودیتهایی که در دوران تحریم اتفاق افتاده است و بالا رفتن ریسکهای مترتبه فروشندگان و خریداران خارجی کمتر تمایل به استفاده از روشهای متداول تر بانکی داشته اند. دوره اعتبار اسنادی وUCP600  به تبیین و معرفی روند عملیاتی اعتبارات اسنادی و قوانین جاری مربوطه می پردازد. از آنجایی که در دوران پسابرجام تاکید بیشتر بر انجام عملیات ارزی از طریق اعتبارات اسنادی می باشد لذا ضرورت نیروی انسانی مجرب برای بانکها و نیز شرکتهای بازرگانی در راستای آگاهی از حقوق قانونی خود و جلوگیری از خسارتهای ناشی از ریسکهای مربوطه در تجارت بین الملل بسیار محسوس می باشد. لذا این دوره با هدف معرفی و تبیین اعتبارات اسنادی و بررسی مقررات بین المللی و نیز کلیه رویه های موجود در روند یک اعتبار اسنادی با لحاظ نمودن  مقررات و محدودیتهای داخل کشور و بخشنامه های بانک مرکزی برگزار می گردد.

اهداف دوره:

  • آشنایی کاربردی کارشناسان ارزی بانکها و نیز مدیران و کارشناسان بازرگانی بین الملل شرکتها
  • بررسی و تبیین اعتبارات اسنادی وUCP600
  • آشنایی با قوانین حاکم و نیز اسناد مرتبط و ویژگیهای هر یک
  • آموزش کارشناسان بانکی و نیز آگاهی از قوانین بین المللی برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و نیز افراد دخیل در اعتبار اسنادی

 

مخاطبان دوره:کارشناسان ارزی شعب و بین الملل بانک ها، کارشناسان مرتبط با امور ارزی در واحدهای امور شعب، بازرسی و طرح برنامه ، کارشناسان بازرگانی بین الملل و مدیران شرکتها

پیشنیاز دوره: روشهای پرداخت در بازرگانی بین الملل

مدت دوره: 40 ساعت

تاریخ برگزاری: شروع دوره 16 مهر ماه 1396 - یکشنبه ها ساعت 14.30 الی 18.30

هزینه دوره:  6.500.000 ریال

 

   

هزینه برگزاری شامل محتوای آموزشی, پذیرایی میان وعده، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.