سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

9789646239876
300,000 ﷼ توليد کننده: مدیریتمدیریت

 

عنوان: سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل (با تجدید نظر کامل شامل آخرین نظریه ها و کاربردها)

موضوع: مدیریت، سازمان، رفتار

تالیف: دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی- پرویز ساسان گهر

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1393(چاپ دوازدهم)

تعداد صفحات: 600

 توضیحات:

 

درباره کتاب

 

ادارة امور سازمان‌هاي پيچيدة امروز نياز به اطلاعات گسترده و دانش روز دارد. در عصر كنوني، اطلاعات و دانش اهميت و ارزش بسيار زيادي پيدا كرده است، به­ گونه‌اي كه برخي از انديشمندان عصر حاضر را «عصردانايي»، «عصر دانش» و «عصر فراواني اطلاعات» ناميده‌اند. جامعه دانش محور، اقتصاد دانش محور، سازمان‌هاي يادگيرنده و دانش محور و مديريت اطلاعات و دانش، از جمله پارادايم‌ها و نظام‌‌هاي فكري نويني است كه زيربناي نظريه‌هاي جديد در علوم مختلف، به­ويژه علوم انساني را تشكيل مي‌دهد.

امروزه، بررسي علمي يك سازمان نياز به در دست داشتن اطلاعات كافي و تجزيه و تحليل ابعاد پيچيدة ساختاري و رفتاري آن دارد. به­ عبارت ديگر، وقتي مي‌توانيم نسبت به يك سازمان شناخت كافي پيدا كنيم كه مأموريت‌ها، اهداف، ساختار سازماني و فرآيندهاي عملياتي آن را مورد بررسي و تحليل علمي قرار دهيم. افزون بر آن، بايد با نگرش سيستمي، ارتباط و پيوندهاي ارگانيك بين واحدها و نظام‌هاي فرعي در درون سازمان و چگونگي تعامل سازماني با نظام‌هاي اثرگذار ديگر، مورد مطالعه قرار گيرد. بديهي است، براي انجام اين مطالعات و تحليل‌هاي علمي مي‌بايست نظريه‌هاي مختلف سازمان و مديريت را به خوبي بدانيم. به ديگر سخن، شناخت علمي سازمان‌هاي بزرگ و پيچيدة امروزي و آشنايي با ابعاد گستردة آن، بدون اطلاع كافي از نظريه‌هاي سازمان و مديريت و فنون و تكنيك‌هاي كاربردي آن، امكان‌پذير نخواهد بود. تنها پس از اين شناخت است كه اهميت ادارة يك سازمان پيچيده يا مديريت آن آشكار مي‌شود.

از سوي ديگر، تغييرات و نوآوري‌هاي پي در پي و مداوم در زمينه‌هاي گوناگون علمي و تكنولوژيكي؛ جهاني شدن اقتصاد، تجارت و كسب و كارها، دشوار شدن رقابت و امكان وقوع بحران‌هاي اقتصادي و مالي، دامنة ابهام و نااطميناني را گسترش داده و مؤسسات و سازمان‌هاي بزرگ و كوچك را با عوامل نامعلوم بسياري رو به­ رو ساخته است كه تنها با استفاده از فنون علمي برنامه‌ريزي و دانش مديريت مي‌توان از فرصت‌هاي پيش روي، بيشترين استفاده را به ­عمل آورده و تهديد‌ها را به فرصت تبديل كرد و ادامة حيات و رشد پايدار سازمان را امكان­ پذير ساخت.

 محتواي كتاب حاكي از آن است كه مطالب و مباحث مطرح شده در آن، با مطالب و مندرجات بسياري از كتاب‌هاي درسي مديريت در كشورهاي پيشرفتة جهان تطابق دارد. لذا، با توجه به جامعيت و غناي مطالب و به سبب نو بودن و تازگي بسياري از مباحث كتاب، مي‌توان از آن به عنوان يك كتاب درسي مفيد و آموزنده براي دوره‌هاي آموزشي مديريت، هم در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد استفاده كرد.