سبد خرید

سبد خرید خالي مي باشد

قابل توجه شركت كنندگان دوره 70 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 2 و 3 مرداد 1397) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.